Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

Feministická Skupina
8. března

novinky

Feministická skupina
8. března
kdo jsme
přehled našich akcí

>> Reakce <<
na stanoviska občanského sdružení Hnutí Pro život ČR (Prolife) usilujícího o zákaz možnosti umělého přerušení těhotenství


Globální stávka žen 2001 ČR
Prohlášení
Projev z 8.3. 2001
ReportGlobální stávka žen 2001 ve světě

(Anarcho)feminismus
Média
Násili na ženách
Globalizace a pracovní trh

kultura a umění

anarchist black cross
anarchistický černý kříž ČSAF


odkazy

akce

Kontaktujte nás!!!

fs8.brezna@centrum.cz

0605 128 408

HNUTÍ PRO źIVOT ČR

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.

V. I. Lenin

Tento citát si Hnutí pro život zvolilo na své internetové stránky jako memento. Proč jsem ho ale nalezla zrovna tam? Důvod si mohu jedině domýšlet, mám však za to, že impulsem byla domněnka, že právě Hnutí pro život ČR je jakýmsi ochráncem morálky českého národa.

Ve svých materiálech nešetří výrazy jako je úcta k životu, přirozenost, dobrovolnost, solidarita... samá hezká slova, je ale až zarážející, jak rozdílné mohou být výklady na první pohled tak jednoznačných slov.

Hnutí pro život je dobrovolné sdružení občanů se zájmem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti, není vázáno na žádnou politickou stranu ani mezinárodní organizaci, není spojeno s žádnou církví ani náboženským hnutím a financováno je jen drobnými dárci. To ve zkratce základní informace, které o sobě samém občanské sdružení poskytuje. Zdá se to podezřelé skutečně jen mně? Je to všechno tak docela pravda? Co znamená "šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti"?

Podle toho, jak jsem pochopila, co se nám snaží HPź ČR sdělit, jedná se o sdružení většinou věřících lidí, kteří jsou o své pravdě natolik přesvědčeni, že chtějí rozhodovat za většinu společnosti. A to a už se to týká možnosti volby potratu či antikoncepce. Ačkoli si myslím, že svými aktivitami, jimiž se snaží docílit legislativního zákazu možnosti umělého přerušení těhotenství, je toto hnutí dostatečně známo, přesto se i u tématiky potratů na chvíli zastavím.

UMĚLÉ PŘERUĽENÍ TĚHOTENSTVÍ

Na podzim loňského roku uveřejnilo Hnutí pro život v deníku Britské listy zprávu o výsledcích výzkumu prováděného agenturou TNS - Factum týkajícího se názorů občanů na počátek lidského života. Závěrem tohoto výzkumu bylo tvrzení, že podle dvou třetin občanů začíná lidský život okamžikem početí. K tomu, jak podivným způsobem byly výsledky výzkumu prezentovány, že chyběla spousta nezbytných údajů a jak prazvláštně se názory zástupkyně Hnutí pro život prolínaly s výzkumem samotným se nehodlám už dále vyjadřovat, udělala to již jedna členka Feministické skupiny 8. března a jsem pevně přesvědčena, že argumentační boj vyhrála na plné čáře (lze naleznout na http://fs8brezna.ecn.cz), spíše mě zarážejí vývody, které toto hnutí (nebo spíše Zdeňka Rybová?) učinilo. Nejprve se nám snaží namluvit, že ve výzkumu se neodráželo vzdělání, věk či sociální postavení respondentů, ale spíše "etická vyspělost", což si nedokáži vysvětlit jinak, než jako snahu probudit v člověku pocit viny a zařadit ho mezi ty "méně etické", jestliže vůbec pomýšlí na potrat jako na jednu z možností. Dále se nám snaží vnutit názor, že potraty jsou naším právním systémem považovány za společenské dobro. Vážně nevím, odkud hnutí čerpá, pokud s takovou jistotou něco podobného tvrdí. Je z toho jasně patrná snaha přesvědčit lidi o tom, že dovolit potrat znamená prosazovat potrat jako něco správného. Už jenom z toho je zřejmé, že máme co dočinění se skutečně demagogickým sdružením.

HPź ČR se domnívá, že umělé přerušení těhotenství je něco morálně nepřijatelného a že by měla být zakázána jakákoli možnost jej podstoupit. Na jejich internetových stránkách jsem usilovně hledala, zda-li přece jenom nenaleznu nějaké výjimky. A po nějaké době jsem byla odměněna. Musím se předem omluvit těm, kteří jsou v oboru vzděláni a uvést na pravou míru skutečnost, že já nikoli. Jsou jen tři přesně definované okolnosti, za kterých je potrat přípustný: mimoděložní těhotenství, zásnět hroznová a akutně vzniklý či vzplanuvší onkologický proces. K posledním dvěma případům se vztahuje moje neznalost a nedokáži posoudit, jestli se týkají matky či plodu. Každopádně pokud by se někdo domníval, že "povoleným" důvodem může být vážné poškození plodu, dostane se mu odpovědi, že nemocný život se má léčit, nikoli usmrtit, pokud někdo namítne, že to může být (a samozřejmě je) rizikové pro matku, odpovědí bude jistota, že oba životy jsou rovnocenné a kdože nám prý dává právo rozhodovat, který je důležitější. Jedině v případě, že bude absolutně jisté, že oba životy zároveň existovat nemohou, má "přednost" ten, u kterého je větší pravděpodobnost přežití, což bývá matka. A to jsou právě tyto případy. Jsem sama komu se to zdá trochu málo? A jsem sama komu dochází, že s každým přibývajícím dnem se riziko zvětšuje? A že konflikt životů může nastat třeba taky až teprve když bude už na umělé přerušení těhotenství pozdě?

Jsem přesvědčena o tom, že pokud je někdo toho názoru, že tyto případy jsou jediné morálně čisté důvody k potratu, má na to právo a má samozřejmě právo na to, se podle toho řídit, stejně tak jsem ale přesvědčena o tom, že když má někdo jiný důvod, který uzná za vhodný, měl by mít možnost zákrok podstoupit. Uráží mě, když Hnutí pro život jakýkoli jiný názor než pro institucionální zákaz umělého přerušení těhotenství označuje za pro-potratový. Ačkoli můžu sama za sebe říct, že jsem proti potratům a sama bych ho nikdy nepodstoupila (ale - jak už řekl někdo přede mnou - kdo může říct nikdy?), trvám na tom, že každý má mít právo volby.

Hnutí Prolife ve svých materiálech sází na nevědomost většiny obyvatelstva a je naprosto zřejmé, že se snaží s lidmi manipulovat. Ačkoli se považuji za poměrně silnou a nelehko ovlivnitelnou osobu, cítila jsem se skutečně zvláštně, když jsem nalistovala stranu s metodami umělých potratů v České republice, která je doplněna velkými barevnými fotografiemi. Obrázky jsou skutečně velmi emotivní a popisky k nim velmi expresivní a člověk se neubrání pocitu, že se děje něco vážně otřesného, pokud se "do děložního hrdla vsune silná vývěva, podobná vysavači, ale s 29krát silnějším účinkem. Vývěva roztrhá dítě na kousky a vysaje je do nádoby." Nedivím se, že člověk slabší nátury, který se dostane do "spárů" tohoto sdružení, odmítá odevzdat své tělo tomuto vysavači.

Zdá se mi, že vidění světa Hnutím pro život je velmi zjednodušené a omezuje se jen na dobré a špatné. Dobré je donosit dítě za každou cenu a špatné je uměle těhotenství přerušit. Skutečnost, že svět není černobílý, zůstává tomuto hnutí utajena. Myslím, že potrat je velmi špatné řešení, stejně tak si ale myslím, že díky sociálním podmínkám (nejen) v České republice existuje i řada jiných důvodů (než jen výše zmíněné tři), které mohou vést k rozhodnutí pro toto velmi špatné řešení. A je naší povinností snažit se eliminovat příčiny vedoucí k tomuto rozhodnutí, nikoli zakazovat možnost se pro něj rozhodnout.

ANTIKONCEPCE

Dalším trnem v oku je pro HPź antikoncepce. Tvrdí, že za propagací antikoncepce stojí peníze a sobectví. Přestože musím říct, že s mnohými tvrzeními souhlasím, je pro mne absolutně nepřijatelný způsob argumentace, že pokud za propagací (!) výrobku stojí peníze, je špatný výrobek. Co se týká sobectví, opět nejsem schopna pochopit, kdo je sobecký ke komu. Uživatelé k nenarozenému životu? Nezdrženlivý k sexuálně zdrženlivému? Muž k ženě či žena k muži nebo snad žena k ženě či muž k muži? Předpokládám, že poslední dvě zmiňované možnosti asi ne, to je totiž těžký hřích a hříchem možná je i jen na to pomyslet (Sodoma Gomora!). Každopádně tvrzení proti jsou plna emotivních výrazů a různých polopravd. Hnutí sází na vyjádření gynekoložky a argumentuje tedy z pozice odborníka, přesto však i mně, jakožto laikovi, je jasné, že mluvíme-li o abortivním účinku antikoncepce, není možné hovořit o "usmrcování již počatého dítěte(!)". A podobně bych mohla pokračovat i dále.

Způsob, jakým se snaží Prolife působit na potenciální členy, je mnohdy úplně nelogický. Pokusím se jej ve zkratce vyjádřit: Masivní používání antikoncepce bývá považováno za řešení problematiky potratů, je to ovšem omyl, protože žádná antikoncepce (vyjma stoprocentní zdrženlivosti) není absolutně spolehlivá, a právě v případě selhání nastává situace, ve které se většina rozhodne pro potrat. Není to tedy řešení této problematiky, ale spíše prohlubování, protože díky ní dochází naopak k většímu počtu potratů. A ten kdo tvrdí opak, je hnán touhou po zisku či svou sobeckostí a v jejich zájmu nám lže. To, že podle HPź bývá nechtěně počaté dítě nemilováno a vnímáno jako zlo zejména u nesezdaných(!) párů, už snad není třeba ani komentovat.

Byla bych s to pochopit, že zástupci tohoto sdružení odmítají hormonální antikoncepci. Z jejich pohledu totiž není jen proti početí, ale i proti životu. V mnoha případech totiž dochází k abortivnímu účinku, jinými slovy že je narušen transport oplodněného vajíčka vejcovodem, hormony poruší sliznici dělohy natolik, že plod nemá možnost do ní vrůst, čímž dochází k jeho usmrcení. Tímto argumentují i proti známé pilulce RU 486. Ze stejných důvodů útočí i proti asi nejužívanějšímu druhu hormonální antikoncepce Mercilon. Co ale nemohu pochopit je skutečnost, že odmítají i bariérovou antikoncepci. Jejich argumenty jsou jednak alergie na latexový materiál a jednak neúplnost tělesné jednoty. Oběma druhům ochrany připisují zvyšování promiskuity, zbavování odpovědnosti a prohlubování lehkomyslnosti. Co dodat? Proti umělé antikoncepci pravděpodobně není Hnutí pro život ČR institucionálně a neprosazuje (zatím) její zákaz, rozhodně ale jako "morálně čisté" uznává jen přirozené metody. Oněmi přirozenými metodami je v tomto případě asi myšlena stoprocentní zdrženlivost až do manželství. A potom - děj se vůle Boží.

PORNOGRAFIE

Názor hnutí na pornografii by se na první pohled mohl zdát dosti podobný názorům mnoha feministek, nicméně při bližším pročtení materiálů není těžké naleznout značné nesrovnalosti. Ačkoli uvádí, že tam, "kde neexistuje převažující přesvědčení o škodlivosti určitého jevu, je zákon jen nedokonalým nástrojem spravedlnosti", z textů jasně vyplývá, že jsou pro zákaz prodeje pornografie. Ačkoli říkají, že pornografie ponižuje ženy, jedním dechem dodávají, že zvyšuje promiskuitu, evokuje dětské násilí a snižuje věk prvních sexuálních zkušeností. Samozřejmě také nedělají rozdíl mezi různými druhy pornografie a odsuzují porno jako takové, nikoli jako součást sexuálního průmyslu. Neleží jim na srdci, zda-li to model/ka dělá dobrovolně či nikoli ani skutečnost, že v podřízené roli bývá většinou žena a že často bývá znázorňováno sexuální násilí. O názoru příznivce Hnutí pro život mnohé vypovídá úryvek z textu: "Lidé, kteří degradovali sex na zcela animální úroveň, a si svoje virtuální krasavice prohlížejí v soukromí svých rozpadlých domácností a neinfikují tím svoje okolí pod vznešenou nálepkou svobody slova." Dokonce se ani netají tím, že vědí, že legislativní zákaz či omezení prodeje pornografie problém nevyřeší. Jak jinak by mohl někdo napsat: "Je zapotřebí zatlačit prodej pornografie z veřejných míst do soukromí."

Myslím, že bych mohla ještě dále pokračovat, protože témat je mnoho a jistě by se nalezlo spousta zajímavých a dalo by se říci snad i humorných názorů tohoto hnutí, cílem tohoto článku ale nebylo podrobně je popsat, nýbrž spíše otevřít prostor pro diskusi. Budu ráda, když se setkám s odezvou.

Na závěr si však nemohu odpustit pár citací z dopisu bývalé feministky, nynější členky hnutí Prolife:

"...feminismus vymývá ženám mozek a ony si pak myslí že nepotřebují muže, děti nebo manželství."

"Od doby, kdy jsem přijala fakt, že Bůh určil manžela za hlavu naší rodiny, cítím vnitřní pokoj."

"Opravdu nechápu, proč feminismus zaujal tak mnoho žen, ale vím, že je produktem tzv. sexuální revoluce šedesátých let."

"Muži mají zabudovanou potřebu podporovat a ochraňovat své ženy a děti, tak jako ženy mají zabudovanou potřebu vychovávat děti a být milovány mužem. Muži a ženy byli stvořeni různým způsobem a žádná feministická teorie to nemůže změnit."

Nezbývá než doufat, že mozek nás feministek ještě není tak vymyt, aby podlehl těmto propagandistickým textům a nechal se odradit od cesty nejen k odstranění tradičních rolí ale i k celospolečenské změně.

Markéta