Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

kdo jsme ? (anarcho)feminismus žena a média násilí na ženách ekonomická
globalizace
kultura a
umění
časopisy prohlášení, materiály ... anarchofeministický
archiv
H O M EKontaktujte nás !!!
fs8.brezna@centrum.cz
tel.: 732 745 268
Pokud máte zájem o Přímou cestu nebo Sírénu pište na:
fs.distribuce@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF Slovensko
Posterestante
850 07    Bratislava 57, csaf_sk@hotmail.com, csaf_vychod@hotamil.com.

>>ODKAZY<<
Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
AntiNATO
antinato.csaf.cz
protinato.s.cz

Anarchistky a syndikalistky v odboji proti fašismu a válce

Anarchistické hnutí beznadějně podceňovalo fašismus až do poloviny 20. let. Ještě v roce 1925, kdy do Německa utíkali před Mussolinim italští soudruzi a soudružky, na sjezdu Internationale Arbeiter Assoziation (IAA) - Mezinárodní asociace práce (MAP) v Amsterodamu byl fašismus označen jako: "druh politického futurismu, který nikdy nenastane a nenabude stability a rovnováhy".

Příčinou tohoto postoje byla bezesporu skutečnost, že anarchisté a anarchistky, stejně jako další z levicově orientovaných členů hnutí pracujících, si byli v průmyslových městech svojí pozicí relativně jisti. Když jeli Antonie a Ernest Binderovi v létě roku 1932 na kolech na antifašistickou konferenci z Düsseldorfu do Berlína, byli oba šokováni silou a početností hnědých hord na venkově. "Zatímco u nás dělnictvo vyjadřovalo svůj odpor na poměrně početných demonstracích a manifestacích, tak ve středním Německu na venkově získávaly SA prostor, a my jsme najednou pochopili, když jsme tou krajinou projížděli, že nebezpečí je všude kolem nás."1)

Teprve od roku 1929 se FAUD (Freie Arbeiter-Uninon Deutschland - Svobodná unie pracujících v Německu) pokoušela různým způsobem o antifašistickou akční jednotu levicově smýšlejících. V průběhu hospodářské krize ztratila FAUD 80 % svého členstva a jako organizace od té doby víceméně pouze přežívala. A pak přišla ještě větší prohra: SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands ) a sociálně demokraticky orientované ústřední odbory se nepřipojily ke generální stávce, kterou iniciovala FAUD. (V roce 1932 Erich Mühsam napsal jménem FUAD výzvu ke generální stávce. Tato výzva byla následující den v tiskovém orgánu SPD Vorwärts označena za výzvu od "agentů fašismu", Mühsam byl dva roky nato umučen k smrti v koncentračním táboře Oranienburg.) Na vedoucím postu v antifašistickém odporu setrvávala stále KPD (Kommunistische Partei Deutschlands - Komunistická strana Německa). Společný antifašistický odpor byl možný jestli vůbec, tak jen na lokální úrovni. Ještě v roce 1932 vytýkal porúrský okresní výbor KPD oběžníkem svým členům spolupráci s anarchisty: "Typický příklad vážně oportunistického prohřešku máme v Lüttgendortmundu, kde KPD, SAP (Sozialistische Arbeiterpartei - Socialistická strana práce, levý odštěpek SPD) a anarchisté vyzývali ke společnému shromáždění s tématem : "Boj proti fašismu a jeho lokajům". (...) KPD, SAP a anarchisté tvořili v Lüttgendortmundu tedy jedno revoluční hnutí pracujících. Uznáním SAP a anarchistů jako revolučních organizací byla KPD nucena rezignovat na vedoucí roli v antifašistickém odboji."2)

Díky přibývajícímu životu nebezpečnému teroru SA a hitlerjugend v dělnických čtvrtích velkých měst změnil antifašistický odpor svůj charakter - a to zejména v mládežnických organizacích. Vedle aktivní anarchistické propagandistické činnosti se odpor stával čím dál víc militantní, což se týkalo zejména SAJD (Syndikalistisch-Anarchistische Jugend - Syndikalisticko-anarchistická mládež). Bitky s hitlerjugend a militantní narušování pochodů SA šly ruku v ruce s tehdejší novou kultivací mužské tělesné síly. Ženy a dívky se během takových akcích držely spíše v pozadí. "Každopádně našla by se sotva nějaká skupina odporu, kde by se ženy neangažovaly. Většina z nich byla v hnutí pracujících aktivní už před rokem 1933. Společný jim byl poznatek, že fašismus, dostane-li se k moci, zbaví je veškerých práv, a proto se rozhodly proti němu bojovat."3) V anarchistických organizacích nevystupovaly ženy tak ofenzivně jako jejich mužští soudruzi, svou úlohu v hnutí chápaly spíš jako podporu. Ulrich Klan a Dieter Nelles popisují ve své knize Es lebt noch eine Flamme (Ještě žije oheň) "Swarze Schar" (Černou družinu) - wuppertálskou bojovou skupinu anarchosyndikalistické mládeže, která si opatřila zbraně a která se pravidelně učila střílet na jednom statku v Balkhausenu. "Dívky se těchto aktivit účastnily méně, alespoň jak samy vyprávějí. Zastávaly ale jinou důležitou úlohu, když je někdo z vesnice udal a přijely policejní kontroly, schovaly dívky pistole do polívkových hrnců, když se jelo domů, tak pašovaly zbraně v polštářích."

Po předání moci4) nacistům v roce 1933 byla situace ještě horší. Odpor musel být absolutně utajený, veřejné výstupy byly životně nebezpečné. Aktivistka antifašistického kolínského odporu Marga vzpomíná v roce 1980: "Naše organizace - FAUD, byla stejně jako v jiných městech v únoru roku 1933 zakázána. Museli jsme se tedy vzdát jejího do té doby legálního působení. Byli jsme nuceni uzavřít náš prostor na Albertusstrasse, nábytek a zařízení jsme si museli rozdělit do našich domovů, knihovnu jsme schovali v zahradním domku, kde byla chráněna před gestapem. Tiskařský stroj na letáky jsme schovali ve sklepě v Kolíně-Ehrenfeldu. Útisk, kterému jsme byli vystaveni se samozřejmě projevil i v našem působení v organizaci. Otevřeně nemohla anarchosyndikalistická mládež vystupovat. Ale i přátelská setkávaní ve městě byla nebezpečná. Podnikali jsme tedy výlety do hor, kde jsme se nadále setkávali s dalšími mládežnickými skupinami. Měnili jsme si informace a diskutovali jsme. (...) Obzvláště s mladými z ISK a s Národními komunisty (Nationalkommunisten) jsme měli dlouholeté přátelské kontakty. Celostátní kontakty byly možné téměř jen na osobní úrovni. Do poloviny roku 1934 měl můj muž kontakty s Juliem Noldenem z Duisburgu. Často nás navštěvoval a vozil s sebou písemné materiály (...) Já jsem pak ty materiály vozila vlakem nebo stopem do Amsterdamu, při té příležitosti jsem navštěvovala kamarády, kteří emigrovali do Holandska.Také jsem odtamtud vozila do Německa informace, které díky nacismu byly v Německu nedostupné. Cestovala jsem hodně, protože to tehdy nebylo ještě moc nápadné."5) Další anonymní anarchistka z Kolína (pravděpodobně z té samé skupiny SAJD) mluví ale také o strachu a rezignaci, který následoval po první velké vlně zatýkání. "To ale neznamenalo, že by se odboj nevyvíjel, setkávali jsme se dále v soukromých bytech, vyráběli jsme letáky, které jsme roznášeli do schránek, nebo jsme je opatrně rozdávali na veřejnosti. Jezdili jsme do blízké ciziny pro osvětové materiály od stejně smýšlejících soudruhů a soudružek. O nedělích jsme se setkávali v přírodě s jinými skupinami a vyměňovali jsme si s nimi názory a plány. Útlak nacistické diktatury však způsoboval stále větší strach mezi lidmi v Německu. Už bylo příliš obětí zavražděno v koncentračních táborech."6) FAUD jako celostátní organizace byla po roce 1933 ilegální, ale pobočka v Lipsku mohla díky několika angažovaným zaměstnancům v hutnictví omezeně fungovat dál, autonomní skupiny fungovaly v ilegalitě a nezávisle na sobě. Anarchistům se nyní hodila původní organizační struktura FAUD. Neformální kontakty které mezi sebou udržovaly, nahradily organizaci. Oficiální FAUD působila nejprve z Amsterodamu, kde bylo zřízeno emigrační centrum, které mělo zejména dva úkoly: koordinovat útěky z Německa a pašovat do Německa tiskoviny. Finančně je podporovali holandští a švédští soudruzi. Je třeba zmínit výjimečné angažmá Emmy Goldman, která na svých přednáškových turné po USA a Kanadě sbírala peníze od německých emigrantů, které byly používány výhradně pro německy psané propagační materiály, a ty pak byly pašovány do Německa. Vzhledem k blízkým německo-holandským hranicím měly i tady význam porýnské skupiny zejména v Cáchách, Kolíně, Duisburgu a Düsseldorfu. Ženy se brzy samozřejmě podílely na této všednodenní odbojové činnosti. Když bylo potřeba, ubytovávaly uprchlíky (v duchu dělby práce pode pohlaví) a vykonávaly velkou část domácí práce, zatímco muži převáděli uprchlíky přes hranice. Např.: dům Antonie a Ernsta Binderových v Düsseldorfu "nebyl nikdy prázdný, mnoho italských soudruhů, mezi nimi např. také anarchista Angelo Bartholomeo, který hledal ilegální úkryt v Německu, bylo naším soudruhem Simonem Wehrenem převedeno z Cách přes hranice."7)

Soudruzi a soudružky v Düsseldorfu měli nejlépe organizovanou skupinu, která byla propagandistickým centrem pro celý region, od Cách až po Wuppertal. Jednou z nejaktivnějších žen vedle Antonie Binder, byla Käthe Windhoff, která hrála důležitou roli počínaje pomocí vězňům, přes kurýrní činnost až po pomoc uprchlíkům. Zvláště pro manželský pár Paula a Gees Hellbergových, poté co byla prozrazena v roce 1934 jejich ilegální tiskárna, organizovala Käthe pomoc do vězení. Po odhalení ilegální tiskárny si musela düsseldorfská skupina nechat tisknout materiály v Belgii a tudíž bylo nutné dobře zorganizovat transport tiskovin z Belgie do Porýní. Po roce 1936 organizovala düsseldorfská skupina finanční sbírku pro Španělsko, která byla určena pro CNT. Nebezpečí spojené se sbíráním a transportem peněz podstupovaly ženy a dívky. "Jedna z dcer Marie Steinacker (z Wuppertalu) byla ve svých 12 letech nejmladší kurýrkou "španělských peněz", které vozila k Antonii Binder."8)

Dále stojí za zmínku sestry Merie a Lotte Gottschalk, které kvůli nedostatku možností tisku několikrát opsaly na psacím stroji brožurku o poměrech v koncentračním táboře Oranienburg, přeloženou z holandštiny Ernstem Binderem. Brožurka se pak mohla šířit do dalších měst na kontaktní adresy. Po vlně zatýkání v roce 1933 a obzvláště v letech 1936/37 byla anarchosyndikalistická struktura FAUD v Porýní a v Porúří těžce postižená. Ženy tehdy se samozřejmostí převzaly na sebe úkoly uvězněných mužských soudruhů. Patriarchální rozdělení práce podle pohlaví, které trvalo i během odboje bezpochyby dál, se po vlně zatýkání uvolnilo. Zejména proto, že většina mužských soudruhů byla uvězněna. Gestapo se při zatýkání soustředilo zejména na muže proto, že u žen žádný odpor nepředpokládalo ale také proto, že muži byli veřejně více známí díky tomu, že zastávali různé funkce v organizaci (FAUD) a nebo v odborech. Kolínská anarchistka Marga, která byla v roce 1936 krátce zatčena gestapem v Chemnitzu,vypráví, že se jí při výslechu ptali především na jejího manžela. Gestapáci vnímali zadržené odbojářky zpravidla jenom jako pomocnice mužů. V masovém procesu vedeném v roce 1938 s osmdesáti osmi porýnskými anarchisty za přípravu k velezradě byly odsouzeny pouze dvě ženy, jedna z nich byla výše zmíněná Käthe Windhoff.

Vedle finančních sbírek pro vězně a jejich rodiny, pašování peněz a propagandistických materiálů přes hranice, pomoci uprchlíkům (soudruhům, Židům, později také dezertérům a válečným odpůrcům) převzaly nyní ženy starost o transporty uprchlíků do Holandska. Často se stávalo, že kontaktní osoby pro uprchlíky byly tou dobou už ale ve vězení. Anarchista Willi Pauli popisuje svůj útěk v roce 1937: "V Duisburgu jsem přišel do rodiny Darkensových, byli to Holanďané. Pomohli mi přes hranice už v roce 1933. On byl anarchista. Ale v současné době byl uvězněn. Přesto mi jeho žena příští den ráno přes hranice pomohla sama."9)

Po úplném rozbití porýnské skupiny FAUD v roce 1937 mohl odboj pokračovat pouze na individuální rovině. Tak mohla malá skupina bývalé cášské FAUD kolem Curta Moellere a Josefine Pauli dál udržovat cestu pro uprchlíky přes hranice až do přepadení Holandska a Belgie. Josefine Pauli dále pomáhala organizovat útěk několika Židovkám a francouzským protiválečným aktivistům do sousedních zemí. Mnoho soudruhů a soudružek a dalších levicově smýšlejících bylo tímto způsobem dopraveno do bezpečí.

Je náročné, ne-li nemožné, popsat odboj ve čtyřicátých letech, ten zůstává pro nás do dneška bezejmenný a anonymní. Máme dnes k dispozici jen několik střípků. Rodina Waldemarů a Anna Kutschke schovávali ještě v roce 44/45 ve svém domě v anarchistickém prostoru "Freie Erde" (Svobodná země) Židovku Marthu Gabelmann a šest týdnů před koncem války také na půdě syna Antonie Binder, aby nemusel jít na frontu. (V rámci tzv. Volkssturmu, což byl Hitlerův výnos z 25. 9. 1944, že narukovat musí všichni bojeschopní muži mezi 16 a 60 léty.) Takové akce byly pro ty, kteří neztratili odvahu, samozřejmou součástí odboje proti nacismu. Mnoho lidí - mužů i žen - se stáhlo do soukromí, nebo byli pod neustálým dohledem gestapa, takže se museli chovat nenápadně. Martha z Kolína vypráví o permanentím policejním dohledu, kterému byla vystavena po odsouzení svého manžela v roce 1938. "I po jeho propuštění jsme byli dále hlídáni, po desáté hodině večer jsme nesměli opouštět byt a také jsme kvůli kontrole museli odevzdávat klíče od domu. Když jsme chtěli vycestovat, museli jsme podat žádost vrchnímu státnímu zástupci. Teprve na konci války, potom co jsme byli vybombardováni a museli se kvůli tomu stěhovat, jsme měli konečně klid. V té době ztratili nacisti téměř všechnu kontrolu nad městem. Proto se zase začaly formovat odbojové skupiny, jako třeba v roce 1944 Edelweisspiraten. 10)

Poznámky

  1)Ernst Binder v jedné ze se svých zpráv In: R. Thessien, P. Walter, J. Wilhelms: Der Anarchosyndikalistiche Widerstand an Rhein und Ruhr, Meppen 1980.
  2) oběžník okresního výboru KPD z roku 1932
  3) Hanna Elling: Frauen im deutschen Widerstand 1933-44, 3. vydání Frankfurt nad Mohanem 1981
  4) Zcela vědomě nepoužívám fašistický termín "uchopení moci" protože nacisti získali moc díky koalici s buržoazními stranami - za tichého souhlasu SPD - soudruzi a soudružky z té doby proto mluví o "předání moci" (pozn.autorky).
  5) Celý rozhovor s Margou a třemi dalšími anarchisty z kolínského odboje je k nalezení v knize: R. Thessien, P. Walter, J. Wilhelms: Anarchosyndikalistischer Widerstand an Rhein und Ruhr.
  6) Anonymní anarchosyndikalistka, citována z: té samé knihy jako v poznámce č. 5.
  7) Zpráva Ernsta Bindera z 24. 8. 1946, opět v knize viz pozn. č. 5.
  8) Ulrich Klan a Dieter Nelles: Es lebt noch eine Flamme.
  9) Citace z knihy viz pozn. č. 5.
  10) militantní chaoticky organizovaný mládežnický odpor proti nacistům

volně přeložila Tamara

z knihy: Silke Lohschelder: Anarchafeminismus, Auf den Spuren einer Utopie, Unrast, Münster 2000