Tento web již není aktualizován.
Pokud vás zajímají
anarchofeministická témata,
navštivte anarchofeminismus.org

AFS
KDO JSME ? ANARCHO
FEMINISMUS
IDEÁL KRÁSY TRH S LIDSKÝM MASEM A DOMÁCÍ NÁSILÍ EKONOMICKÁ
GLOBALIZACE
KULTURA
A UMĚNÍ
ČASOPISY PROHLÁŠENÍ, MATERIÁLY ... anarchofeministický
archiv
H O M E
Kontaktujte nás !!!
anarchofeminismus@centrum.cz

Pokud máte zájem o Přímou cestu pište na:
baterky@centrum.cz
Zájemci ze Slovenska, prosím, kontaktujte:

ČSAF
P.O.Box 16
840 08 Bratislava 48 slovensko@csaf.cz

Černo-červená distribuce
Č.Č.D - východ
Poste Restante
066 02 Humenné 2
ccdvychod@post.cz
>>ODKAZY<<

Anarchistický
černý kříž

>>ENGLISH INFO<<
Edelweiss Piraten
Edelweiss Piraten

Anarchofeministická skupina

Na konci roku 2000 vznikla za účelem uspořádání 8. března a zapojení se do globální stávky žen Feministická skupina 8. března. Původní záměr skupiny byl vrátit Mezinárodnímu dni žen jeho původní význam a upozornit na problematické postavení žen v české společnosti i ve světě. Po uskutečnění akce k Mezinárodnímu dni źen v roce 2001 se část skupiny rozhodla, že témata, kterými se FS 8.3. zabývala, musí být ve společnosti otevírána soustavně. Zvláště pak v rámci anarchistického hnutí, které má potenciál chápat nerovnost pohlaví v souvislosti s dalšími nerovnostmi ve společnosti a zaobírat se jimi. FS 8.3. tedy pokračovala dál jako anarchofeministická organizace. V roce 2004 skupina změnila název - na Anarchofeministická skupina, aby tak jasně vyjadřoval její názorovou orientaci. Skupina usiluje o vytváření pozitivní alternativy založené na anarchofeministických principech.

Dekonstrukce starých struktur a konvencí (např. omezující pohlavní role, hierarchické vztahy, odcizenost) musí podle nás probíhat zároveň s konstrukcí nových řádů a vztahů, jak v měřítku celé společnosti, tak i v měřítku života jedince. Toho dosahujeme pokoušením se o každodenní překračování zažitých hranic a norem a vytvářením nových vztahů, budovaných na principech rovnosti a svobody. Tento princip lze nazvat revolucí všedního dne. Je to dlouhodobé úsilí, směřující k zásadní společenské přeměně - sociální revoluci. Smyslem této snahy je zabránit nahrazení stávajících mocenských struktur jinými formami útlaku, jak už se v minulosti mnohokrát stalo.

Taková snaha o vytváření nových vztahů vyžaduje slučitelnost našeho praktického chování s našimi teoretickými východisky. Účel nesvětí prostředky. Pokud chceme vytvářet svobodné a rovné vztahy mezi lidmi, pak musíme svobodně a rovně jednat. Svobodu nelze vnutit, rovnost se nedá nadiktovat z pozice autority. Slučitelnost našeho jednání a našich myšlenek se musí promítat i do našeho chápání co je soukromé-osobní a co veřejné-politické. Pokud někdo prosazuje feministickou politiku, pak se tak musí chovat i v osobní rovině. Obdobně politika není jen činnost formálních vládních a mocenských struktur, ale je to vše, co děláme, a čím ovlivňujeme dění kolem sebe. Ve skutečnosti tedy nechápeme osobní a politické jako dvě sféry, často ještě rozdělené v rámci dělby úloh mezi pohlavími, ale jako jednu integrální sféru v životě jedince a společnosti.

Každý člověk má základní právo žít takovým způsobem a rozvíjet se v takovém rozsahu, jak sám uzná za vhodné. To je podle nás základní kámen představy o svobodě. Máme silnou důvěru v člověka. Lidé mohou rozhodovat sami o sobě, nemusí svůj život svěřovat do rukou jiných lidí či institucí. Pokud existují v životě překážky, pak jsou lidé schopní se s nimi díky své tvořivosti vyrovnat. Tvořivost - schopnost vymýšlet nová řešení - je jednou ze základních lidských vlastností, které lidem pomohly vyvinout se až do dnešní podoby. Svoboda se neodmyslitelně pojí se zodpovědností. Chceme-li sami za sebe rozhodovat, pak přijímáme i zodpovědnost za sebe a dění kolem nás.

Nedůvěra sama v sebe, v naší tvořivost, nás omezuje. Činí nás závislými na odbornících. Tento negativní přístup je podporován obecně i systémem konkurence a směnných vztahů. Namísto přijmutí mentality "něco za něco" a využívání profesionálních služeb podporujeme využívání zkušeností a znalostí lidí ve společenstvu a poskytování vlastních dovedností ostatním. Svépomoc a spolupráce jsou i principem nových vztahů ve svobodné společnosti.

Tvůrčí aktivita člověka by měla především naplňovat jeho potřeby, mezi které patří i uspokojení z života. Proto by většina činností měla přinášet lidem i zábavu. Nejde přeci jen o holé přežití, ale o plnohodnotný život. Spousta činností, které děláme, se dá změnit nebo vyměnit s dalšími lidmi tak, aby práce nebyla jen nepříjemnou nezbytností, ale do jisté míry i zábavou. S upřednostňováním efektivity a produktivity se však z práce stala otročina. My se však nechceme obětovat. Ani cizím idejím, ale ani svým vlastním. Chceme si život užít.

Tyto principy se odráží v našich aktivitách. Vydáváme časopis Přímá cesta, tématické letáky, pořádáme přednášky, připomínáme si veřejnými akcemi 8.3. Organizujeme setkání zaměřená na výchovu a vzdělávání s účastí dětí, kde je příležitost vyzkoušet si zmíněné principy v praxi. Snalíme se tak otevírat otázku osvobozování se a vytváření nových na spolupráci založených mezilidských vztahů.

Pokud máte zájem, kontaktujete nás!!!!!

Informace: anarchofeminismus@centrum.cz
0605 128 408
anarchofeminismus.ecn.cz


  • Rozhovor:

    s Feministickou skupinou 8.března v anarchistickém bulletinu A-Kontra.

  • Rozhovor:

    s Feministickou skupinou 8.března ve street papers NP - Nový prostor.